К основному контенту

Сообщения

T-Bello 998 (91) 393 52 23

T-Bello 998 (91) 393 52 23
Делаем снимки по всему Каракалпакистану

Избранные

Коракалпогистон худуди юксак маданият учогидан бири булиб, кадимги Шарк дунѐсининг ажралмас кисмини ташкил этган. Бу ажойиб улканинг
кулай табиий шароити бой усимликлар ва хайвонат дунѐси энг кадимги аждодларимизнинг диккат-эътиборини узига жалб килган.
Бу худудда 150-130 минг йил аввал кадимги одамлар жойлаган.
Устюртдаги Борсакелмас чукмасининг жануби-гарбий томонидаги тепалик
устида жойлашган Есен-2 жой-макони сунгги тош асри ѐдгорликларидан биридир. Бу жойдан хар хил нуклеуслар, пластикалар, киргишлар, кескичлар,
конус ва призматик парраклар топилган. Есен-2 дан топилган куролларда
мустье даври куролларининг тардициялари сакланган. Бу давр кишилари
очик манзилгох ва гор-маконларда хаѐт кечирганлар. Уларнинг асосий куроллари тошдан ясалган киргишлар, кескичлар, тешгишлар, найза пойканлари булиб, улар шубхасиз ѐгош ва суякдан мехнат куроллари ясашган. Бу
давр кишилари тайѐр овкат махсултларидан фойдаланар - овчилик, термачилик ва баликчилик билан тирикчилик утказар эдилар.
Шимолий-гарбий Уст…

Последние сообщения

Нөкис қаласында жаңадан қурылып атырған имаратлар.

“ТАЛАБАЛАР ТЕАТР СТУДИЯЛАРИ” ФЕСТИВАЛИ

Потрясающая красота: Каракалпакстана

Наше наследие оставленные нашими предками

То, что превлекает туристов в Каракалпакстане